DATES

Inclou: Vols , Assegurança, transfers, allotjament, classes anglès, menjars, activitats ikids, el professorat i logística integral.

DADES MARE
 • Nom Mare
 • Cognoms
 • Telèfon
 • Email
 • Nº Dni
DADES PARE
 • Nom Pare
 • Cognoms
 • Telèfon
 • EMail
 • Nº Dni
 • Adreça
 • C.Postal
 • Població
DADES NEN/A
Sexe:
 • Nom
 • 1er Cognom
 • 2n Cognom
 • Data Naixement
 • Observacions
DADES DNI
 • Nº DNI
 • Caduca
DADES PASSAPORT
 • Nª PASS
 • País
 • Caduca
DADES TARGETA SANITARIA EUROPEA
 • Caduca
DADES PAGAMENT
 • IMPORT TOTAL:
PENDENT AFEGIR IMPORT SUMMER CAMP
 • IMPORT INICIAL:
Per transferència bancaria al nº de compte: ES44 0081 0020 1800 0159 4668
al realitzar la inscripció.
 • IMPORT PENDENT:
A pagar en 3 venciments: 1 Abril= 275€ , 1 Maig= 400€ , 1 Juny l'import pendent

Despesesd’anul·lació: En el supòsit que el client anul·li el viatge abans de la sortida, l'escola tindrà dret al cobrament de les següents quantitats:

Sobre l’import de l’estança: retenció d’un 5% si es produeix 3 mesos abans de la sortida del viatge, un 15% entre 89 dies  i 30 dies abans i un 25% durant l'últim mes abans de la sortida. Si el client no es presentés a la sortida, les despeses d’anul·lació serien del 100% del cost de l’estança.


Representants –dades de contacte

          L'acompanyant del grup: en tot momenthi haurà 2 responsables del grup de l’escola i-kids.

          En cada vol hi haurà com a mínim unresponsable de l’escola i-kids.

          En cas necessari hi haurà unacomunicació directa amb el responsable del grup de l’escola i-kids.


Tractamentde dades personals:

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/99de protecció de dades (LOPD), el client accepta que les seves dades personals,així com les que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer, titularitat de l’escola i-kids, amb domicili a Santa Maria, 32 baixos 3ª 08340 Vilassar de Mar. Aquestes dades han estat recollides per l’escola i-kids amb la finalitat de gestionar i desenvolupar el conjunt deserveis amb el client, i són necessàries per arribar a complir aquests propòsits. 

L’afectatpodrà exercir els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés,rectificació, cancel·lació i oposició, a través d’un escrit que podrà dirigir ala seu social de l’escola, a l’adreça indicada, amb la referència “Protecció dedades”. 

L’agèncial’informa que, depenent de la modalitat de pagament dels serveis, es procediràa la comunicació de les dades incloses en el fitxer (Nom, CIF/NIF, Núm. de compte)a les entitats financeres (bancs i caixes) amb les quals treballa l’escolai-kids a l’efecte de gestionar les transferències, cobraments i pagaments a què doni lloc la relació comercial i l’ús dels nostres serveis. 

Alsefectes d’allò disposat a l’article 34.e) LOPD, l’interessat presta el seuconsentiment de forma implícita en la contractació del servei o en reclamacionsa aquest servei, perquè puguem transferir les seves dades necessàries per a reservesde vols, transports i serveis contractats, als destinataris que siguinpertinents (centrals de reserves, companyies aèries i navilieres o altres de similars)i, si així fos necessari segons el servei o viatge a efectuar, amb destinació aqualsevol país del món, incloent, si escau, a aquells que no ofereixin unnivell de protecció equiparable a l’exigida per la LOPD.

La no acceptaciód’aquestes condicions suposarà que no es podran efectuar els serveis esperatsper part de l’escola.