931 757 659 / 682 213 228
info@i-kids.es
C/ Santa María 32, baixos 3ª - 08340 Vilassar de Mar

ENGLISH ACADEMY

HorariNº SetmanesDescomptesImport
9h a 13h
95€
9h a 17h
165€
 • Total:

Descomptes: 
S'apliquen sols sobre el total de les quotes de matins.

5% inscripcions abans del 30 de maig

10% per families amb més d'un nen inscrit. (marca la casella inferior per poder gaudir d'aquest descompte)

DADES MARE
 • Nom Mare
 • Cognoms
 • Telèfon
 • Email
 • Nº Dni
DADES PARE
 • Nom Pare
 • Cognoms
 • Telèfon
 • EMail
 • Nº Dni
 • Adreça
 • C.Postal
 • Població
DADES NEN/A
Sexe:
 • Nom
 • 1er Cognom
 • 2n Cognom
 • Nº Targeta Sanitaria (ICS o Mútua):
 • Data Naixement
 • Observacions
DADES PAGAMENT
 • IMPORT TOTAL:
Pagament per domiciliació bancària. 50% a la inscripció / 50% el 5 de Juny.
TITULAR DEL COMPTE BANCARI
 • IBAN:
FACTURAR A NOM DE:

Es retornaran els imports pagats si no es pot fer el casal.
Caldrà un mínim de 10 alumnes per setmana matins / 4 alumnes per setmana tardes per que es realitzi el campus.
No s'aplicarà cap descompte per falta d'assistència.
El nen haurà de complir en tot moment la normativa del Club i les instruccions de la direcció o personal del Campus, en cas contrari la direcció del Summer Camp pot procedir a una sanció o expulsió.
La política de Cancel·lació del Summer Camp, queda definida de la següent manera:
La no presentació de l’alumne a la data prevista per a l’ inici del Summer Camp, suposarà la pèrdua de l’import abonat.
L’alumne no tindrà dret a reemborsament quan, un cop hagi iniciat el Summer Camp, l’abandoni per voluntat pròpia, dels seus pares o dels seus representants legals.


Tractamentde dades personals:

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/99de protecció de dades (LOPD), el client accepta que les seves dades personals,així com les que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer, titularitat de l’escola i-kids, amb domicili a Santa Maria, 32 baixos 3ª 08340 Vilassar de Mar. Aquestes dades han estat recollides per l’escola i-kids amb la finalitat de gestionar i desenvolupar el conjunt deserveis amb el client, i són necessàries per arribar a complir aquests propòsits. 

L’afectatpodrà exercir els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés,rectificació, cancel·lació i oposició, a través d’un escrit que podrà dirigir ala seu social de l’escola, a l’adreça indicada, amb la referència “Protecció dedades”. 

L’agèncial’informa que, depenent de la modalitat de pagament dels serveis, es procediràa la comunicació de les dades incloses en el fitxer (Nom, CIF/NIF, Núm. de compte)a les entitats financeres (bancs i caixes) amb les quals treballa l’escolai-kids a l’efecte de gestionar les transferències, cobraments i pagaments a què doni lloc la relació comercial i l’ús dels nostres serveis. 

Alsefectes d’allò disposat a l’article 34.e) LOPD, l’interessat presta el seuconsentiment de forma implícita en la contractació del servei o en reclamacionsa aquest servei, perquè puguem transferir les seves dades necessàries per a reservesde vols, transports i serveis contractats, als destinataris que siguinpertinents (centrals de reserves, companyies aèries i navilieres o altres de similars)i, si així fos necessari segons el servei o viatge a efectuar, amb destinació aqualsevol país del món, incloent, si escau, a aquells que no ofereixin unnivell de protecció equiparable a l’exigida per la LOPD.

La no acceptaciód’aquestes condicions suposarà que no es podran efectuar els serveis esperatsper part de l’escola.